Loading...
tarnowski2019-06-27T13:09:49+00:00

Subregion Tarnowski

to jeden z pięciu obszarów funkcjonalnych województwa małopolskiego,
położony we wschodniej części Małopolski.
Obejmuje swym zasięgiem Miasto Tarnów oraz trzy powiaty:
brzeski, dąbrowski, tarnowski.

Warto inwestować w Subregionie Tarnowskim

 • Tradycje gospodarcze i przyjazny klimat inwestycyjny

 • Główna oś rozwoju południowej Polski – autostrada A4 i położona równolegle przy niej linia kolejowa E30, należąca do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę

 • Wysokiej jakości kapitał ludzki i społeczny

 • Infrastruktura w postaci stref aktywności gospodarczej

 • Atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne

O projekcie

Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jego celem projektu jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Małopolski Wschodniej, w tym w szczególności Subregionu Tarnowskiego, wśród potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych, a tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno–gospodarczego tej części regionu Małopolski, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

DO KOGO ADRESUJEMY NASZE DZIAŁANIA?

 • Przedsiębiorstwa należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw

 • Instytucje Otoczenia Biznesu

 • Władze lokalne z subregionu zaangażowane w promocję gospodarczą

 • Mieszkańcy Subregionu Tarnowskiego

 • Media lokalne, regionalne

 • Przedsiębiorstwa krajowe z rozwiniętą siecią przedstawicielstw regionalnych

 • Importerzy

 • Krajowe i zagraniczne izby, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze

 • Międzynarodowa i krajowa opinia publiczna

 • Media lokalne, regionalne, krajowe i zagraniczne

 • Turyści biznesowi, w tym organizatorzy turystyki biznesowej, touroperatorzy

CO PROPONUJEMY?

CO OFERUJEMY?

 • Promocję gospodarczą subregionu tarnowskiego za pośrednictwem portalu oraz wydarzeń o charakterze wystawienniczo-targowym

 • Analizy potencjału eksportowego Subregionu Tarnowskiego w wiodących i perspektywicznych sektorach gospodarki

 • Analizy wybranych rynków zagranicznych

 • Seminaria dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, jednostek samorządu terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie profesjonalizacji procesów promocji gospodarczej

 • Wsparcie konsultacyjno-informacyjne dla przedsiębiorstw sektora MŚP w procesie umiędzynaradawiania działalności gospodarczej.

SPRAWDŹ SAM!

Partnerstwo Projektu

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa – Lider. Partnerzy: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. Gmina Brzesko

Projekt realizowany w okresie od 1.11.2016 do 30.11.2018

Font Resize